Sourcing kui valdkond on viimastel aastatel väga kiirelt arenenud ja pakkunud üha uusi võimalusi kandidaatide leidmiseks. Väljaspool Eestit on sellest palju räägitud, kuid ka meil on üha enam ettevõtteid, kes seda meetodit avastavad.

Hiljuti toimus Ameerikas nišivaldkonna üritus SourceCon, mis tõi kokku enam kui 400 värbajat ja sourcing’u huvilist, et jagada kogemusi ning arutada, milline on täna sourcer’i roll ja kuhu see on suundumas. Ka hiljuti Eestis toimunud värbamiskonverentsil räägiti sourcing’u tähendusest ja sisust ning tõsteti esile antud meetodi olulisus värbamises.

Mis on sourcing ja miks sellest üha enam räägitakse?

Sourcing ei ole uus värbamise meetod, vaid on alati olnud osa värbamisest. Aktiivselt värbamisega tegelevad ettevõtted ja personalitöötajad puutuvad sellega igapäevaselt kokku, kuid enamik neist ei oska tõenäoliselt oma tegevust sourcing’u alla liigitada.

Sourcing’u populaarsus kasvab valdavalt vanade-heade värbamisemeetodite efektiivsuse kahanemise tõttu – töökuulutuse peale ei laeku enam piisavalt või peaaegu üldse ettevõtte ootustele vastavaid kandidaate. Veel mõned aastad tagasi oli väga uuendusmeelne kandidaatide valiku laiendamiseks kasutada lisaks töökuulutusele ka tööotsinguportaalide andmebaasiotsinguid. Täna ei piisa sellest ka enam lihtsama positsiooni tarbeks. Taustatöö maht ja erinevate värbamismeetodite kombineerimine, mida personalifirma või ka ettevõte ise peab ära tegema, on tunduvalt kasvanud. Seetõttu on üha enam tulnud ka Eestis kasutusele terminid sihtotsing, turu kaardistamine ja uue tulijana sourcing.

Värbamise kiire areng ja murrangulised muudatused tööturul on kaasa toonud vajaduse pidevalt kohaneda, leida uusi ja efektiivseid viise talentide kaardistamiseks ning nendega suhte loomiseks. Sourcing’u mõiste on ajas pidevalt arenenud ning seda ei peeta enam pelgalt värbamise tugifunktsiooniks. Sourcing tähendab tööturul passiivsete kandidaatide proaktiivset tuvastamist, personaalse kontakti loomist, nende kaasamist ja hindamist.

Sourcing’u meetodid

Sourcing’u meetoditena kasutatakse interneti- ja andmebaasiotsinguid, telefoni teel, sotsiaalmeedia kanalite ja platvormide kaudu info kogumist, networking’ut ning soovituste kogumist. Protsessi teiseks pooleks on talentidega kontakti loomine ja hoidmine näiteks telefoni, e-maili või teiste vahendite kaudu. Värbamises kasutatavaid sourcing’u tegevusi nimetatakse push ja pull strateegiaks, mille eesmärgiks on köita kandidaadi tähelepanu ja anda talle tõuge reageerimiseks.

  • Push tegevused tähistavad erinevaid viise, kuidas õige sihtrühmani jõuda, st turu kaardistamist ja sobiva profiiliga kandidaatide välja selgitamist ning võimalike värbamiskanalite identifitseerimist.
  • Pull tegevused on tihedalt põimunud turunduselementidega, mille eesmärgiks on leida viise, kuidas sobivad kandidaadid ise töövõimalusest teadlikuks saaksid ja sellele reageeriksid. Näiteks läbi tööandja- ja värbamisturunduse, reklaamikanalite, sotsiaalmeedia, artiklite jt kanalite.

Millised on enim levinud sourcing’u meetodid täna?

Eristatakse kahte erinevat sourcing’u meetodit: telefoni ja interneti sourcing. Enne murrangulist interneti pealetungi oli esmaseks ja valdavalt ainsaks info kogumiseks kasutatav meetod just telefoni sourcing.

Interneti ajastu on kaasa toonud võimaluse kasutada erinevaid otsingutehnikaid, mis on kõigile kättesaadavad. Näitena mõned enim levinud:

  • Boolean-otsing
    Erinevate otsingumootorite loogika ehk Boole loogika, on oma nime saanud inglise matemaatiku G. Boole’i järgi. Boole´i loogikaoperaatorid (Boolean Search Operators) AND, OR või NOT võimaldavad otsingut piirata või laiendada.
  • Erinevate andmebaaside otsingud märksõnade järgi sh ettevõtte enda talendipank.
  • Sotsiaalmeedia platvormid (LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, blogid jt).

Kuigi internet annab võimaluse leida palju infot, ei tasu unustada ka teisi talentide tuvastamise võimalusi. Ettevõttele on väärtuslikuks allikaks nende enda töötajad: panustades firmasisesele ja -välisele networking’ule, kaasates töötajaid erinevate ürituste elluviimisel nagu nt “avatud uste päevad”, firma karjäärilehe tegemine jne.

Värbamine on väljakutse paljudele ettevõtetele, kuid ükskõik mis valdkonnas või ametipositsioonil te töötate, sourcing’u meetodeid on lihtne üle võtta ja enda järgi kohandada.

Kui soovite täpsemat infot, julgustame teid mõnd sourcing’u meetodit ise katsetama! Toome välja ka mõned head ideede ja mõtete allikad iseseisvaks uurimiseks:

Sabina Rand-Haddad

HR factory OÜ Värbamisüksuse juht