';?>

Privaatsus

Privaatsuspoliitika annab ülevaate, milliseid isikuandmeid HR factory OÜ (edaspidi „HR factory“, „Meie“ või „Me“) kogub ning mis eesmärkidel neid andmeid kasutab ja kuidas kaitseb kandideerimisavalduse esitajate („Kandideerija“), oma klientide („Klient“) ning Koostööpartnerite „Koostööpartner“) isikuandmeid.

Lisaks kirjeldatakse alljärgnevalt eelnimetatud isikute õigusi seoses isikuandmete töötlemisega.

Mõisted

 

Vastutav töötleja

HR factory OÜ

Valukoja tn 8/1, Tallinn 11415

+372 53317377

Isikuandmed  

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Töötlemine

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav mistahes toiming, näiteks kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

 

Üldteave

HR factory hindab Kandideerija, Klientide ja Koostööpartnerite privaatsust ning teeb endast kõik oleneva, et nende isikuandmete töötlemine oleks kooskõlas seadusandlusega ning et isikuandmete töötlemisel oleks tagatud nende turvalisus vältimaks isikuandmetega seotud rikkumisi.

Kandideerides kodulehel avaldatud töökuulutusele laekuvad Kandideerija andmed värbamistarkvarasse d.vinci easy („Värbamistarkvara“). Värbamistarkvarasse ja selles sisalduvale infole on juurdepääs ainult HR factory poolt spetsiaalselt volitatud isikutel.

HR factory kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. HR factory ei kohustu Kandideerijate andmeid Värbamistarkvaras säilitama.

Kandideerija kohustub tagama kandideerimisavalduses esitatavate andmete õigsuse ja ajakohasuse ning kinnitab, et sisestatud andmetes ei ole eksitavat teavet, näiteks hariduse, töökogemuse või muude isikuomaduste kohta. Kandideerija vastutab kahju eest, mida ta tekitab HR factory-le ja/või kolmandatele isikutele Kandideerija poolt valede, ebatäpsete või puudulike andmete esitamisega.

Kandideerija aktsepteerib, et HR factory ei võta endale kohustust leida Kandideerijale sobivat töökohta või kontakti tööjõudu otsivate isikutega.

 

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid

Isikuandmete töötlemise aluseks on HR factory õigustatud huvi (nt kliendisuhete haldamine, arvete esitamine), Teie nõusolek või on isikuandmete töötlemine vajalik Teie osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Teie taotlusele ja/või HR factory juriidilise kohustuse täitmiseks.

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 

Milliseid isikuandmeid töötleme?

Isikuandmete töötlemise ulatus sõltub sellest, mis liiki HR factory teenuseid Te kasutate ja mis liiki suhe Teil HR factory-ga täpsemalt on. HR factory võib töödelda järgmisi isikuandmeid:

 

Kus kohast HR factory isikuandmeid saab?

Peamiselt saame isikuandmed isikult endalt, näiteks, kui isik:

HR factory võib isikuandmeid koguda ka muudest allikatest, näiteks:

Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i?

HR factory ei avalikusta ega anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, välja arvatud privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel. Meil on õigus edastada isikuandmeid HR factory poolt valitud kolmandatele isikutele, eelkõige tööandjatele, sellest eelnevalt Kandideerijat informeerides.

Me ei edastada isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.   

 

Kuidas Me isikuandmeid kaitseme ja kui kaua neid säilitame?

Andmed, mis on kogutud Värbamistarkvarasse, on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil.

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on andmete töötlemiseks vajalik ja üksnes kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Näiteks Kandideerijate isikuandmeid säilitame kuni 1 aasta pärast värbamisprojekti lõppemist.

Juhul, kui Kandideerija on andnud selleks eelneva nõusoleku võib HR factory Kandideerijat e-posti või telefoni teel informeerida uutest võimalikest konkurssidest ja teenustest.  Ühtlasi, et HR factory OÜ võib Kandideerija kontaktinfot kasutades informeerida teda sobivatest tööpakkumistest, mis langevad kokku Kandideerija professionaalse profiiliga.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et Me ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

Palun pange tähele, et klõpsates mis tahes linki HR factory veebilehel, mis suunab Teid HR factory veebilehelt mõne kolmanda isiku veebilehele, ei oma HR factory nende veebilehtede üle kontrolli ning HR factory ei vastuta nende kolmandate isikute tegude eest isegi olukorras, kui nende veebilehtede vahel eksisteerib teatav seos. Enne kui lähete HR factory veebilehe kaudu mõne kolmanda isiku veebilehele soovitame Teil enne andmete jagamist tutvuda konkreetse veebilehekülje andmekaitsetingimustega.

Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Teil on õigus omada juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele ning nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek ning Teil on õigus isikuandmete ülekandmisele.

Muuhulgas on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele, esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele ning õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes nõuda, et Teie kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel, kui andmete töötlemine põhineb kliendisuhtel. Seoses Teie nõudega peaksite Te määrama kindlaks konkreetsed olukorrad, millal Te olete sellise andmete töötlemise vastu. Me võime kehtiva seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

Teil on igal ajal õigus tasuta piirata isikuandmete töötlemist, sealhulgas profileerimist, niivõrd kui see on seotud otseturundusega.

 

Kellega küsimuste korral ühendust võtta?

Kui Teil tekib küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega, siis palume Teil oma küsimused edastada e-kirja teel järgmisel e-posti aadressil:

Kandideerijad:

jobs@hrfactory.com

Kliendid ja Koostööpartnerid:

kontakt@hrfactory.com

Käesoleva privaatsuspoliitika võimalikud muudatused

Juhul, kui peaksime käesolevat privaatsuspoliitikat muutma, lisame Meie veebilehele muudetud privaatsuspoliitika koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatusettepanekud on olulised, võime Teid ka sellest teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse Meie veebilehel. Soovitame Teil aeg-ajalt privaatsuspoliitikat üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.

 

Privaatsuspoliitika on välja töötatud koostöös õigusbüroo Fondiaga