Viimase kümnendi jooksul on tugiteenuste sisseost kogu maailmas jõudsalt kasvanud. Enim ostetakse sisse juriidilisi teenuseid, maksunõustamist, IT- ja finantsalaseid teenuseid.

Oluliselt on kasvanud ka personaliteenuste osakaal kõikidest sisse ostetavatest tugiteenustest moodustades 2014 aastaks „UK Outsourcing Index“ uuringu andmetel sellest pea viiendiku. Sama tulemust kinnitab ka Ernest&Young´i poolt läbi viidud uuring (HR outsourcing in Europe 2013), mis näitab, et personaliteenuste sisse ostmise vajadus kasvab aasta aastalt.

 

 

Tugiteenuste sisseostu põhjused

Tugiteenuste sisseostu olulisemaks põhjuseks on eelkõige soov vabaneda mahukatest administreerivatest tegevustest ja ülesannetest, mis otseselt ettevõttele tulemust ei too, küll aga on hädavajalikud. Siinkohal on oluliseks kaalukeeleks kulude vähendamise võimalus.

Administreerivate- ja haldusteenuste sisse ostmisel saab määravaks efektiivsuse kasv, mis üldjuhul on seotud sobivate tehnoloogiliste lahendustega, mida ettevõttel ei ole võimalik või ka mõistlik endal välja arendada. Samuti on efektiivsust võimalik suurendada optimeeritud protsesside abil, mis teenusepakkujatel on üldjuhul hästi läbi mõeldud ja tõestatud.

Kolmas oluline sisseostu argument on vajadus tuua ettevõttesse projektipõhiselt/ajutiselt spetsiifilist kompetentsi, et stimuleerida ühte või teist valdkonda või näitajat. Sellisteks projektideks võivad personalivaldkonnas näiteks olla:

  • palgasüsteemide väljaarendamine või ajakohastamine;
  • motivatsioonisüsteemide kujundamine;
  • laiapõhjaliste uuringute läbiviimine;
  • tippjuhtide kompetentside hindamine ja
  • arendustegevuste läbiviimine;
  • personalistrateegia väljatöötamine;
  • talendijuhtimise põhimõtete kujundamine ja juurutamine jms.

Personalitöö kujundamine ja teenuse sisse ostmine

Personalitöö osas on erinevatel ettevõtetel erinevad vajadused, sõltuvalt ärisektorist ja strateegilistest eesmärkidest ning ettevõtte suurusest. Enne personalivaldkonna vajaduste väljaselgitamist, kas ettevõtte juhtide või ka teenusepakkuja poolt, on oluline mõista personalitöö olemust ja sisu.  Lähenedes personalivaldkonnale läbi erinevate tasandite, on võimalik luua teenus, mis on läbipaistev, struktureeritud ning efektiivne. Personalivaldkonna töö võimalikud tasandid:

  1. personalihaldus;
  2. personalialased tegevused ettevõttes;
  3. äristrateegiline inimressursi juhtimine.

Personalihalduse all mõistame eelkõige töötajate andmete kogumist ja säilitamist, töösuhtega seotud dokumentatsiooni haldamist, jooksvaid tegevusi nagu puhkuste kavandamine ja administreerimine, palgamuudatuste vormistamine, töölepingu muudatuste vormistamine ja muud töösuhtega seotud dokumendid nagu tõendid, käskkirjad, statistika raportid jms. Eelkirjeldatud tööd teevad keskmise ja suurema töötajate arvuga ettevõtetes tavaliselt personalispetsialistid, kes on omandanud vastava eriala rakendus-või kõrghariduse baasil. Tihti teevad sellist tööd ka ettevõtte raamatupidajad, kui tegemist on väiksema asutusega (kuni 50 töötajat). Mõnel juhul teevad personalihalduse tööd ka juhid ise, eriti kui on tegemist alustava ettevõttega, start-up´i või mikroettevõttega (2-10 töötajat).

Personalialaste tegevuste all peame silmas tavaliselt tegevusi, mis on üldjuhul seotud töötajate arendamisega ja nende käest info kogumisega. Tüüpilisteks tegevusteks võib nimetada koolituste administreerimist ja tuge, rahulolu-uuringute koordineerimist, arenguvestluste juurutamine ja koordineerimine, statistika kogumine tööjõuvoolavuse kohta, töötajakeskse tulemusjuhtimise protsessi koordineerimine jms. Tööd sobivad tegema personalispetsialistid, personalijuhid. Tihti on ametikohad kombinatsioon personalihaldusest ja personalitegevuste juhtimisest.

Äristrateegiline inimressursi juhtimine nõuab oluliselt rohkem juhtimisalast kompetentsi ja kogemust, ärilist mõistmist ja mõtlemist, kommunikatsioonioskusi ning analüütilist mõtlemist. Eesti ettevõtetes on äristrateegiline inimressursi juhtimine üldjuhul suuremate ettevõtete puhul personalidirektori vastutusalas või ka juhtide enda rolliks.

Trendid personaliteenuste sisseostmisel

Viidates „UK Outsourcing Index“ uuringu andmetele, on personaliteenuste sisseostmine liikumas strateegilise fookuse suunas. Eluliselt olulise ja vajaliku haldus- ja administreeriva teenuse kõrval soovitakse üha enam leida partnerit, kes oleks muuhulgas valmis pakkuma näiteks talendijuhtimise lahenduste väljatöötamist ning  erinevaid kaasaegseid personalilahendusi.

Personalivaldkonna vajaduste ja ootuste hindamisel võib ettevõttel tekkida mitmeid elulisi ja ka praktilisi küsimusi. Kuidas otsustada, kas ja millist personalivaldkonna teenust ettevõttel parasjagu vaja on. Millised on kasutegurid ja riskid ning millist tulemust ettevõte ootab? Kas teha ise või osta sisse? Kuidas leida sobiv partner? Mida on vaja ettevõttel sisemiselt tagada või ümber korraldada, et sisse ostetav teenus edukalt toimida saaks? Neile ja paljudele teistele küsimustele keskendume artiklisarja järgmistes osades.

Maarit Vabrit-Raadla